Umowa o dzieło należy do podstawowych umów w działalności freelancera. Mogą oni pracować zakładając działalność gospodarczą, ostatnio także w ramach działalności nierejestrowanej, jednak najczęstszą formą pozostaje nadal praca na podstawie umowy o dzieło. Podpisanie umowy o dzieło jest sposobem na uniknięcie w przyszłości sporów wynikających z niedomówień.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych i zawierana jest w określonej sytuacji. Zleceniodawca zleca wykonanie dzieła, a wykonawca podejmuje się go wykonać. Dziełem, w przypadku freelancerów jest napisanie tekstu, programu komputerowego, wykonanie strony internetowej lub projektu graficznego.

Podpisanie umowy o dzieło zabezpiecza obie strony. Zawiera dane obu stron zawierających umowę, określa przedmiot pracy, termin wykonania oraz kwotę zapłaty. Zapłata ta jest wynagrodzeniem za wypracowany rezultat i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dodatkiem do umowy o dzieło jest wystawiany przez zleceniodawcę rachunek do umowy. Wyszczególnia się w nim odprowadzone do urzędu skarbowego składki. W innych przypadkach musimy rozliczyć się sami.

Sposoby rozliczania przychodu z umowy o dzieło z firmą

Zasady opodatkowania przychodów z umowy o dzieło określono w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób rozliczania się zależy od wysokości należności określonej w umowie oraz od statusu zamawiającego.
Gdy zamawiającym jest firma, wówczas przychód z umowy o dzieło traktowany jest jak przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym). W przypadku umowy o dzieło odpowiedzialnym za pobór i odprowadzenie na rachunek US podatku od przychodu jest zamawiający. Powinien on wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, w zależności od wysokości wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przekraczające 200 zł

Jeżeli kwota wynagrodzenia określona w umowie o dzieło jest wyższa niż 200 zł, wtedy zamawiający musi obliczyć, pobrać i przekazać na rachunek US zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Przychód z umowy zostanie pomniejszony o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, w wysokości 20% przychodu. Zamawiający ma również obowiązek przekazania wykonawcy oraz odpowiedniemu US imiennej informacji PIT-11, do końca lutego, następującego po roku podatkowym. Wykonawca ujmuje przychody w zeznaniu rocznym, jako uzyskane z działalności wykonywanej osobiście.

Wynagrodzenie nie przekracza 200 zł.

Kiedy kwota na umowie o dzieło nie przekroczyła 200 zł oraz umowę tę nie zawieramy z pracownikiem, wówczas zamawiający musi pobrać i przekazać na konto US zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent dochodu. Oblicza się go od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca nie ujmuje w zeznaniu rocznym, a zamawiający nie musi wystawiać informacji PIT-11.

Sposób rozliczania przychodu z umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną

Jeżeli umowę o dzieło zawiera zleceniodawca z wykonawcą, a żaden z nich nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas uzyskany przychód zaliczymy do przychodów z innych źródeł i rozliczymy w zeznaniu rocznym PIT. Wówczas też powstanie obowiązek zapłaty należnego podatku.
Nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek ani zryczałtowanego podatku, po żadnej ze stron. Jednak wykonawca ma możliwość samodzielnego odprowadzenia miesięcznych zaliczek na PIT na konto właściwego urzędu skarbowego, do 20 każdego miesiąca, po miesiącu, w którym uzyskał dochód.

Przydatne:

Wzór umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Wzór Rachunku do umowy o dzieło

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL