PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, o przychodach z innych źródeł oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wystawiana jest przez płatnika składek, który może być jednostką organizacyjną, osobą prawną lub fizyczną. Podatnik ma obowiązek przekazania informacji PIT 11 do właściwego według miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego.

Przekazanie PIT 11 do Urzędu Skarbowego

Formularz PIT 11 podatnik składa w  urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika w sprawach ewidencji podatników i płatników. Właściwość tego urzędu skarbowego w przypadku osoby fizycznej ustala się ze względu na jej miejsce zamieszkania. Natomiast w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej — ze względu na ich siedzibę.

Informacja PIT 11 musi zostać przesłana do urzędu skarbowego do 31 stycznia roku następującego po zakończonym roku podatkowym. W 2021 roku dzień ten przypada w niedzielę, w związku z tym ostatnim dniem przekazania informacji PIT 11 do Urzędu Skarbowego będzie 1 lutego 2021 roku. Informację trzeba przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, zarówno pojedyncze dokumenty, jak i zbiorcze. Informacje PIT-11 składane do urzędu skarbowego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Płatnicy będący osobami fizycznymi mogą użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo danych autoryzujących. Wysyłki informacji trzeba dokonać tylko elektronicznie, gdyż druki papierowe nie będą przyjmowane, ani uwzględniane.

PIT 11

Obowiązek wystawiania rocznych informacji i deklaracji podatkowych nie dotyczy wszystkich. Obowiązku takiego nie mają podmioty, które nie pobierają zaliczek na podatek dochodowy, ale obliczają je i wpłacają samodzielnie. Tacy podatnicy kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu deklarują bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym. Do grupy tych podatników zaliczymy samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących najem oraz prowadzących nierejestrowana działalność gospodarczą.

Przekazanie informacji PIT 11 do podatnika

Płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi informację na druku PIT 11 najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Z uwagi na to, że 28 lutego 2021 roku wypada w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na 1 marca 2021 roku. PIT 11 może być przekazany podatnikowi w formie elektronicznej lub papierowej wręczonej osobiście, lub wysłanej pocztą. Rzecz jasna pracodawca nie musi czekać do końca tego terminu, lecz może przekazać deklarację odpowiednio wcześniej.

Często pytacie, co zrobić, gdy pracodawca nie wysłał nam informacji PIT 11? Brak wypełnienia obowiązku ze strony płatnika oznacza, że podatnik musi samodzielnie dokonać obliczenia kwot, które wpisze do deklaracji rocznej.

Podatnik nie otrzymuje informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  wyłącznie od swojego pracodawcy. PIT 11 od pracodawcy otrzymujemy wyłącznie wtedy, gdy otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Wysyłki informacji PIT 11 dokonują wszyscy, którzy zobowiązani byli pobrać obliczoną wcześniej zaliczkę na podatek dochodowy oraz wpłacić go do urzędu skarbowego.

PIT 11 oraz inne formularze dla płatników znajdziesz na stronie: podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa o zasadach ewidencji podatników i płatników

Ordynacja podatkowa

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL