Formy prowadzenia działalności to pierwszy problem z jakim zetknie się przyszły przedsiębiorca. Obecnie w Polsce można zarabiać na działalności nierejestrowanej. Jednak gdy przekroczymy dozwolony przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej pułap przychodu miesięcznego, wówczas do założenia działalności będziemy wręcz zmuszeni. Jaką formę prawną działalności wybrać? Czym się różnią i które są dla nas korzystne?

Czym jest działalność gospodarcza?

Co mówi ustawa o działalności gospodarczej? Jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Działalność gospodarcza wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły oraz posiada charakter zarobkowy. Jeżeli działalność nawet zarobkowa wykonywana jest okazjonalnie lub jednorazowo, to jest ona wyłączona spod działania przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej.
Z pojęciem działalności gospodarczej wiąże się pojęcie przedsiębiorcy.

 

Osoba fizyczna to każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Musi być pełnoletnia,  nie mogła zostać ubezwłasnowolniona, oraz sąd nie zakazał jej prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoba prawna zostaje powołana na mocy odpowiednich przepisów. Do przepisów tych zaliczamy m.in. kodeks spółek handlowych, ustawę o przedsiębiorstwach państwowych, czy prawo spółdzielcze. Osobami prawnymi są  Skarb Państwa, NBP, Polska Akademia Nauk oraz przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia, fundusze inwestycyjne i spółki kapitałowe.

 

Jednostki organizacyjne to firmy, które uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru.

Formy prowadzenia działalności

Zakładając firmę mamy do wyboru co najmniej kilka form prawnych jej prowadzenia. Możemy prowadzić działalność samodzielnie lub z innymi osobami. Prowadząc działalność ze wspólnikiem lub wspólnikami mamy do wyboru spółkę cywilną, lub spółki handlowe. Wszystkie formy prowadzenia działalności wskazuje poniższa tablica.

formy prowadzenia działalności

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, musimy przemyśleć formę prawną, w jakiej będziemy ją prowadzili. Prowadząc firmę w pojedynkę, lub z innymi osobami, musimy wybrać różne formy prowadzenia działalności. Od wybranej formy zależy sposób opodatkowania i prowadzonej księgowości. Inaczej wygląda sprawa odpowiedzialności za zobowiązania, czy reprezentowania firmy. W różnych urzędach będziemy załatwiać sprawy związane z prowadzoną działalnością.

Działalność jednoosobowa

Samozatrudnienie to najprostsza forma prowadzenia działalności przeznaczona dla osób fizycznych. Formalności rejestracyjne zostały sprowadzone do minimum. Wymaga zarejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możemy dopełnić formalności, rejestrując się przez Internet.

Działalność osobowa nie wymaga określonego kapitału, a właściciel firmy odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Firmę reprezentuje wyłącznie przedsiębiorca. Księgowość w działalności jednoosobowej zależy ona od formy opodatkowania. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, prowadząc księgowość uproszczoną. Wybierając ryczałt, musimy prowadzić ewidencję ryczałtu. Wybierając kartę podatkową zostaniemy zwolnieni z obowiązku prowadzenia księgowości. O działalności jednoosobowej napiszę więcej już wkrótce.

Spółki

Spółki to temat szeroki i nie będziemy się nim zajmować. Zainteresowani tematem, zbiór najważniejszych informacji dotyczących spółek znajdą w poniższym zestawieniu. Spółki możesz zarejestrować również poprzez Internet w serwisie S24.

Ograniczony wybór formy prawnej

Na ogół podejmując działalność gospodarczą, możemy swobodnie zadecydować, w jakiej formie chcemy ją prowadzić. Niekiedy przepisy z góry narzucają wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dla banku będzie to forma spółki akcyjnej. Innym przykładem jest spółka partnerska, w której partnerami mogą być jedynie osoby wykonujące wolny zawód. Do zawodów takich zaliczają się m.in. adwokat, architekt, aptekarz, lekarz, księgowy, notariusz, tłumacz przysięgły itd.

Niektóre rodzaje działalności wymagają założenia spółki i zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sadowym. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej, ochrony przeciwpożarowej, czy działalności klubów sportowych i związków zawodowych.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wybrany rodzaj działalności gospodarczej podlega szczególnym wymogom, możesz to sprawdzić w klasyfikacji kodów PKD lub jeżeli znasz kod PKD, skorzystać z wyszukiwarki kodów.
Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL