Zapowiadana nowelizacja Kodeksu Pracy dotycząca wprowadzenia pracy zdalnej, wchodzi w fazę realizacji. Wprawdzie jeszcze daleko do zapowiadanych uregulowań prawnych, jednak już wiadomo, że praca zdalna prawdopodobnie zastąpi stosowane do tej pory pojęcie telepracy.

Kiedy ruszą prace nad zmianą Kodeksu Pracy?

Prace nad projektem nowelizacji KP trwają już od pewnego czasu, a dzisiaj miało miejsce spotkanie zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu tym, uczestnicy poruszą kwestie dotyczące m.in. zamiany pojęcia telepracy, na znacznie szersze pojęcie pracy zdalnej. I nie chodzi tutaj tylko o kosmetykę, lecz o ustalenie relacji pracownik – pracodawca, wzajemnych praw i obowiązków.

Do chwili obecnej praca zdalna możliwa jest na podstawie ustawy covidowej. W tym trybie można działać w czasie zagrożenia epidemiologicznego, a także do trzech miesięcy od chwili odwołania tego stanu. Miejmy więc nadzieję, że ustawodawcy postarają się jak najszybciej uregulować sprawy pracy zdalnej.

Co uwzględniać będzie nowelizacja Kodeksu Pracy?

Według ustawy covidowej pracodawca mógł jednostronnie zlecić wykonywanie pracy pracownikowi, poza siedzibą firmy. Według dotychczasowego pojęcia telepraca również oznacza świadczenie obowiązków z miejsca poza siedzibą firmy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przewidywane zmiany określą miedzy innymi, czy praca będzie świadczona poza siedzibą firmy w całości, czy tylko w części. Poza tym szczegóły tejże pracy miałyby być określane w umowie o pracę i wynikałyby z porozumienia między pracodawcą i pracownikiem.

Porozumienie stron umowy zastąpiłoby dotychczasowe, jednostronne kierowanie do pracy zdalnej. Takie rozwiązanie byłoby możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i w przypadkach kryzysowych. Większe uprawnienia mieliby też pracownicy wychowujący małe dzieci, którzy mogliby składać wnioski o wykonywanie pracy w formie zdalnej.

Na pewno nowe przepisy będą precyzować obowiązki pracowników zdalnych i ich prawa. Muszą też określać czas potrzebny na dostosowanie warunków pracy pracowników wykonujących swoje dotychczasowe obowiązki w formie telepracy.

Przepisy do doprecyzowania

Nowelizacja Kodeksu Pracy powinna uwzględniać różne elementy pracy, dostosowanie lokalu, czy środki i warunki techniczne. Będą one doprecyzowane, podobnie jak problem nadzoru nad pracownikami, rozliczania pracy, ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów, czy korzystania ze sprzętu osobistego.
Ważną kwestią wymagającą uregulowania będzie określenie zasad BHP, a także dostępu do danych poufnych, przechowywania dokumentów firmowych, bezpieczeństwa elektronicznego itp.

Jest jeszcze wiele kwestii szczegółowych, które wymagają konkretnych rozwiązań, zanim trafią do Kodeksu Pracy. Jednak już widać szansę na prawne uregulowanie elastycznych form pracy, które w realnym świecie współistnieją od dawna, bez konkretnych regulacji. Dlatego z niecierpliwością czekamy na projekt ustawy nowelizacyjnej, która unowocześni skostniały, polski Kodeks Pracy.

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL