Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy przepis, który nakazuje zgłaszać do ZUS-u zawarte umowy o dzieło. O zawarciu takiej umowy, informuje płatnik składek, lub osoba, która wykonanie dzieła zleca. Jednak obowiązek zgłaszania umów nie dotyczy każdej umowy. O tym, które umowy zgłaszać i jak to robić w poniższym wpisie.

Na kim ciąży obowiązek zgłaszania do ZUS-u informacji o zawartych umowach o dzieło?

Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób fizycznych, zlecających wykonanie dzieła. Dotyczy również firm jednoosobowych, spółek, stowarzyszeń, fundacji itp., pod warunkiem, że są oni płatnikami składek, czyli zgłaszają do ubezpieczenia społecznego, co najmniej jednego ubezpieczonego.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które zawieramy z własnym pracownikiem. Po drugie, takich umów, które wykonywane są na rzecz własnego pracodawcy, mimo że zostały zawarte z kimś innym. W końcu umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W jaki sposób przekazujemy do ZUS-u informacje?

Informacje o zawartej umowie o dzieło przekazujemy do ZUS-u na nowym specjalnym druku RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło).

Można go złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można też formularz wydrukować i przekazać do ZUS-u w wersji papierowej. Wzór formularza znajduje się na stronie ZUS w sekcji inne, jako Formularz RUD do wypełnienia lub wydruku.

Na stronie ZUS znajdziemy również Instrukcję wypełnienia i przekazania wniosku RUD. We wniosku należy podać dane wykonawcy dzieła, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz wskazać przedmiot zawartej umowy.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. Może się na nim znajdować maksymalnie 10 pojedynczych umów z jednym wykonawcą.

Od kiedy i w jakim terminie dokonujemy zgłoszenia?

Zgłoszeniu do ZUS-u podlegają umowy o dzieło zawierane od 1 stycznia 2021 r. Na przekazanie informacji do ZUS-u płatnik składek lub osoba fizyczna ma 7 dni. Termin liczymy od następnego dnia po zawarciu umowy o dzieło. Jeżeli ostatni dzień terminu na zgłoszenie informacji do ZUS-u wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

W jakim celu przekazujemy do ZUS-u te informacje?

Zgłaszanie informacji o zawartych umowach o dzieło ma na celu zbieranie informacji statystycznych oraz ewidencjonowanie zawieranych umów o dzieło. Teoretycznie ma to chronić wykonawców tych umów i zapewnić im ewentualną pomoc np. w ramach tarczy antykryzysowej. Ze strony ubezpieczyciela prowadzenie rejestru tego typu umów, pomoże zweryfikować, czy umowy te są rzeczywiście umowami o dzieło, czy też umowami zlecenia, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Bez względu na to, jaki mamy stosunek do nowych przepisów oraz działalności ZUS, powinniśmy wiedzieć o nowych, ciążących na nas obowiązkach. Tym bardziej że nieznajomość prawa nie jest wytłumaczeniem, a konsekwencje tej nieznajomości często bywają bolesne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.)

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 ze zm.)

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL