Jeżeli mamy pomysł na biznes i zamierzamy założyć firmę, wówczas musimy zdecydować w jakiej formie będziemy ją prowadzić. Kolejny krok to sprawdzenie, czy jej prowadzenie nie wymaga zezwolenia. Przy niektórych formach działalności musimy najpierw uzyskać koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Jak sprawdzić, czy Twoja działalność wymaga takich kroków? Wyjaśniam to poniżej.

Czym jest działalność reglamentowana?

Na początek kilka pojęć wyjaśniających. Czym jest działalność reglamentowana? To działalność gospodarcza, którą możemy podjąć po spełnieniu pewnych warunków. Zwykle wiąże się z uzyskaniem zgody, zezwolenia, koncesji lub licencji. Rodzaj pozwolenia zależy od przedmiotu działalności gospodarczej. Często wiąże się też z uzyskaniem odpowiednich uprawnień np. ukończenia odpowiednich studiów, zdaniu egzaminu zawodowego, odbyciu stażu itp. Dopiero wówczas przedsiębiorca może składać wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej. Dodatkowo niekiedy wymagane jest spełnienie warunków dodatkowych np. lokalowych, czy posiadania odpowiedniego sprzętu.

Regulacje takie wprowadzone zostały ze względów bezpieczeństwa użytkowników. Wówczas przedsiębiorca lub pracownicy muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto w innych przypadkach państwo musi sprawować kontrolę nad sprzedażą niektórych towarów (broni, materiałów wybuchowych).

W Polsce, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej możemy wyróżnić kilka rodzajów działalności podlegającej ograniczeniu. Jest to działalność:

 • koncesjonowana
 • licencjonowana
 • regulowana
 • działalność wymagająca zezwolenia lub zgody

Przyjrzymy się im pokrótce poniżej.

Działalność koncesjonowana

To najbardziej rygorystyczne pozwolenie na działalność gospodarczą, dotyczące takich działalności i przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli. Przed nadaniem koncesji organ wydający sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W razie uchybień może ja też w każdej chwili wstrzymać. Udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji, na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Konieczność posiadania koncesji dotyczy przede wszystkim firm, które zajmują się:

 • poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin
 • wytwarzaniem lub obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
 • ochroną osób i mienia
 • wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami i energią
 • rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych
 • przewozami lotniczymi
 • prowadzeniem kasyna

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

Działalność licencjonowana

Wykonywanie niektórych zawodów, w tym również w formie działalności gospodarczej, wymusza na przedsiębiorcy posiadanie licencji.

Posiadanie licencji wymagane jest m.in. przy:

 • wykonywaniu przewozów transportu drogowego osób oraz rzeczy
 • przewozach taksówkarskich
 • wykonywaniu przewozów kolejowych lub udostępniania pojazdów trakcyjnych
 • wykonywaniu czynności syndyka
 • prowadzeniu usług detektywistycznych
 • zarządzaniu oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami

Działalność regulowana

Niektóre z rodzajów działalności gospodarczej objęte są obowiązkiem zgłoszenia działalności do odpowiedniego organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Przy czym nie ma jednego rejestru działalności regulowanej. Jest ich wiele, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Prowadzone są przez odpowiednie organy, terytorialnie umiejscowione np.: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku.

Katalog działalności objętych wpisem do rejestru jest bardzo szeroki. Obejmuje on przykładowo:

 • prowadzenie praktyki lekarskiej, praktyki pielęgniarek i położnych
  kształcenie podyplomowe lekarzy, dentystów i pielęgniarek
 • prowadzenie pracowni psychologicznej
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
 • świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy
 • konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin
 • obrót materiałem siewnym.
 • wytwarzanie lub magazynowania biokomponentów
 • wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, a także wyrobów winiarskich
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy
 • prowadzenie kantoru
 • organizowanie wyścigów konnych
 • prowadzenie działalności telekomunikacyjnej

Przed złożeniem wniosku do rejestru działalności regulowanej trzeba być przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu wymaganych przez prawo warunków. Wniosek składa się do odpowiedniego organu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Można to zrobić poprzez urząd gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej składamy wniosek do organu, który nas zarejestrował, wnioskując o wykreślenie z rejestru.

Działalność wymagająca zezwoleń

A jak to jest z działalnością wymagającą zezwolenia. Zezwolenie jest uprawnieniem podmiotu prowadzącego działalność, do wykonywania jej zgodnie z prawem. Działalności, które wymagają zezwoleń, określone zostały w przepisach. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności, wówczas organ wydający zezwolenie, musi go udzielić. Niekiedy wymagania te określają możliwości organizacyjne lub techniczne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego.

Przykładami działalności wymagającej zezwolenia są:

 • hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych
 • wykonywanie działalności finansowej np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych,
 • prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej
 • wykonywanie działalności w zakresie gier losowych (np. loterie, bingo, karty, również loterie promocyjne i audiotekstowe), zakładów bukmacherskich, gier na automatach
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • instalacja lub naprawa oraz sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami określonych rodzajów przyrządów pomiarowych
 • prowadzenia laboratorium referencyjnego
 • wytwarzania produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych
 • wykonywania działalności ubezpieczeniowej

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy twoja działalność wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, możesz to zrobić na stronie rządowej.

Podstawa prawna:

Instagram
LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
EMAIL